رضا فروغی

یک طراح مستقل، عکاس و ویرایشگر ویدئو مستقر در نیویورک